Concurs : Finalista
Autors: Pau Vidal, Sergi Pons, Ricard Galiana.
Situació : 22@ Barcelona.
Programa: Habitatge social  i equipaments
Client: Bagursa
Any : 2005

El planejament marca una peça amb diferents alçades, dins d’una volumetria específica que el projecte recull proposant un bloc obert al xamfrà, creant així un passatge articulador dels diferents nuclis connectant amdues cotes del carrer Almogàvers. La gran coberta, a mitja alçada, es tracta com una quarta façana mitjançant una coberta ecològica, tipus aljub, autosuficient i d’ús comunitari.
La planta ortogonal articula una estructura sense grans llums,  la seva repetició facilitaria un sistema de pre-fabricació.