Concurs a la Trinitat Nova

 2 + 1

La proposta dóna una resposta clara a les necessitats del programa i de l’entorn. Es planteja un bloc lineal allunyat 7 m més de la ronda de dalt gràcies a la compactació que genera l’alçada de planta baixa més 5 (encara dins els paràmetres d’ARM) i una torre de 10 plantes. El programa de 140 habitatges, es distribueix amb 50 habitatges socials i 90 habitatges tutelats per gent gran. Aquest dos programes queden clarament separats per dos nuclis independents. Amb un primer nucli per mitjà de passeres es dóna servei als 50 habitatges de lloguer social amb tipologies d’1, 2 i 3 dormitoris. Aprofitant el passatge que genera el planejament cap als equipaments de PB i l’interior d’illa es col·loca un segon nucli vertical. Aquest segon nucli dóna servei als 90 habitatges tutelats per gent gran. Els habitatges tutelats queden dividits volumètricament per una esquerda situada en planta 6a on es concentren tots els espais comuns. En el punt mig de la torre es genera un punt de trobada i relació dels avis. Aquesta planta 6a alhora es projecta cap a l’exterior aprofitant la coberta amb grans vistes cap al Besos.

La contundència i simplicitat del volum per l’escala ciutat queda resolta amb tres volums aparents minimitzant l’escala en la percepció de barri. Cromàticament l’edifici dona resposta a l’entorn enfosquint el bloc més proper a la pol·lució. El color més clar és reserva per a la torre per donar més lleugeresa. La façana per tal de minimitzar la contaminació acústica queda resolta amb un sol element seriat, una terrassa interior recoberta de paraments aïllants que resol totes les obertures de l’habitatge.

La profunditat edificable de 18 m genera una doble crugia amb tipologies modulades, on totes elles disposen de la mateixa terrassa interior per tal de protegir-se de la contaminació acústica. L’accés als habitatges per mitjà dels dos nuclis es produeix a través de passeres il·luminades de manera natural per patis que alhora permetent la ventilació creuada i l’assecatge natural de la bugada.