Jardins de Cap Roig

Es proposa una actuació global a tot el conjunt. Amb la localització del nou auditori adjacent a la zona del Poblat i l’adequació de la planta baixa del Castell i entorns es creen un nou seguit de connexions i sinergies positives dotant al recinte de 2 nous pols d’activitat. Revaloritzant les antigues àrees dedicades al servei (Poblat) i donant nous usos a les zones més “nobles” (Castell) tancades durant la major part de l’any.

S’emfatitza el caràcter integrador de l’Obra Social , revaloritzant zones més secundaries, provocant un nou funcionament de tot el conjunt interrelacionant les dues àrees construïdes al voltant dels jardins. Dotant de nous espais les dues zones, es diversifica encara més l’oferta disponible per assolir tots els objectius de l’Obra social, des de famílies, escoles, col·lectius més desafavorits fins a investigadors o empreses.

El recorregut paisatgístic entre aquests dos pols a través del jardí passa a ser el 3er element vertebrador i unificador dels dos nous focus d’activitat.