16 febrer, 2012

Casa Tena

Autors:  Sergi Pons, Ricard Galiana.
Situació: Passeig de la Salut. St Just Desvern
Programa: 2 habitatges unifamiliars adossats.
Client: Gregory
Estat: Avanprojecte
Superfície: 220m2.
Contratista: Gregory.
http://afasiaarq.blogspot.com/2011/03/pons-galiana.html

El projecte de dos habitatges adossats a l’urbanització la Miranda, formada principalment per  habitatges aïllats, busca mitjaçant diferenciació dels volums en alçada i la fragmentació dels diferents cossos en planta, una lectura més domèstica i autònoma dels dos elements que conforment el conjunt. La volumetria actua separant al màxim el programa dels dos habitatges dotant-los també d’una major privacitat. Els jocs d’alçades i la variació de les obertures segons el programa creen una efecte global de pérdua d’escala, acotant els diferents espais tant interiors com exteriors.